Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Seatsunited.com is het mogelijk dat de informatie die op Seatsunited.com en of haar app wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en mededelingen op de pagina's van Seatsunited.com zijn die van de restaurateur(s) of anderen en niet (noodzakelijkerwijs) die van Seatsunited.com

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Seatsunited.com en of haar app geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en eventuele producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Seatsunited.com en of haar app, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Seatsunited.com te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Seatsunited.comen of haar app verkregen is. Seatsunited.com garandeert noch ondersteunt enig product of dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de gebruiker altijd aangeraden om contact op te nemen met het betreffende restaurant voor het controleren van de op Seatsunited.com gepubliceerde gegevens.

De informatie op Seatsunited.com wordt dagelijks up to date gehouden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op via:

XO tech media BV (h.o.d.n. Seats United)
PO Box 14639
1001 LC Amsterdam, Nederland
E-mail: info at SeatsUnited.com