Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden XO Tech Media - Seats United
Gebruiksvoorwaarden, Privacybeleid, Vewerkersovereenkomst

A. WETTELIJKE VERMELDINGEN
De website SeatsUnited.com, Primedinners.com en applicaties worden uitgegeven door:

XO Tech Media BV
PO BOX 14639
1001 LC Amsterdam, Nederland

De websites en applicaties wordt beheerd door:

XO Tech Media BV ism
Media Artists BV / Shop van Alles BV (h.o.d.n. e-machine)
De Sterke Arm 2,
3901 ER Veenendaal, Nederland


B. GEBRUIKSVOORWAARDEN
Laatste update: 25 mei 2018

Deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en Gebruiksovereenkomst (Indien u een restauranthouder (opdrachtgever/verantwoordelijke) bent die reserveringen aanvaardt via Seats United (verwerker) de Website en/of het CMS gebruikt) vormen uw overeenkomst met XO Tech Media BV. Die bepalingen zijn samen met de algemene gebruiks- en verkoopswaarden en de bijzondere voorwaarden van toepassing vanaf uw registratie. Lees ze grondig door. Deze bepalingen zijn bindend zodra u onze diensten gebruikt.

Let op: Indien u niet akkoord gaat met alle of enkele voorwaarden moet u onze diensten niet gebruiken.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Definities

"XO Tech Media" : verwijst naar het bedrijf XO Tech Media BV.
"Website Seats United" : verwijst naar alle internet- en mobiele websites die via " www.SeatsUnited.com" en applicaties van Seats United geraadpleegd kunnen worden.
CMS”: verwijst naar het CMS systeem die via www. cms.seatsunited.com en applicaties van van Seats United geraadpleegd kunnen worden. Inclusief alle Hospitality modules met oa. Real-time reservering systeem / database CRM.
"Gebruiker" : verwijst naar elk individu van 18 jaar of ouder dat in staat is om contracten af te sluiten en de Website Seats United bezoekt en/of een account op de Website Seats United, CMS heeft. Meervoud: “Gebruikers”.
"Gebruiksvoorwaarden" : verwijst naar de algemene Gebruiksvoorwaarden en alle bijzondere Gebruiksvoorwaarden.
"Restaurantgegevens" : verwijst naar alle gegevens over het restaurant die door de restauranthouder aan XO Tech Media doorgegeven zijn of die middels akkoord van de restauranthouder door XO Tech Media op de Website Seats United geplaatst worden. Voorbeelden hiervan zijn gemiddelde prijs van een maaltijd, de naam van de chef-kok/eigenaar, beschikbaarheid, het menu, openingstijden/contactgegevens en foto’s/video’s van het restaurant.
"Gebruikersinhoud" : verwijst naar alle elementen die door de Gebruiker op de Website Seats United vermeld worden, inclusief informatie, foto’s, video’s.

Aanvaarding en wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

XO Tech Media biedt Gebruikers een online zoekservice en reserveringsdienst aan onder voorbehoud van de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers verklaren en erkennen dat ze deze Gebruiksvoorwaarden volledig hebben gelezen. Bovendien leidt het gebruik van eender welke aangeboden dienst op de Website Seats United tot een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

XO Tech Media behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Het behoort dan ook tot de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te controleren. Die versie wordt gepubliceerd op de Website Seats United. Gebruikers worden geacht deze laatste versie te aanvaarden bij elk gebruik van de Website Seats United en haar applicaties.

Door Website Seats United om op het even welke manier te raadplegen en te gebruiken, aanvaardt de Gebruiker deze algemene Gebruiksvoorwaarden.

1. Beschrijving van de Website Seats United
Het gebruik van de Website Seats United is onderhevig aan aansprakelijkheidsbeperkingen jegens XO Tech Media. Zie artikel 8 ‘Aansprakelijkheidsbeperking’ voor bijkomende informatie.
1.1 Voorstelling platform
De Website Seats United is een platform dat de Gebruiker de mogelijkheid geeft om, naast andere functionaliteiten, contact op te nemen met de restaurants die op de Website Seats United te vinden zijn. In dat opzicht treedt XO Tech Media dan ook louter op als een tussenpersoon indien de Gebruiker een tafel reserveert in een van de betreffende restaurants.
1.2 Real-time een tafel in een restaurant zoeken en boeken
De Website Seats United geeft de Gebruiker de mogelijkheid om in real-time een tafel in een restaurant te zoeken en te boeken.

De Website Seats United geeft Gebruikers ook de mogelijkheid om direct contact op te nemen met de restaurants.

1.3 Promoties van restaurant op de Website Seats United
De Gebruiker kan enkel en alleen genieten van promoties die worden aangeboden door de restaurants die op de Website Seats United te vinden zijn, als er gereserveerd wordt via de Website Seats United. Niet alle restaurants bieden promoties aan. De geldigheidsvoorwaarden van die promoties worden vermeld op de Website Seats United. De Gebruiker houdt zich eraan om de geldigheidsvoorwaarden van een promotie te controleren alvorens te reserveren via de Website en zal in geen enkel geval aanspraak kunnen maken op de voordelen van de promotie indien er niet voldaan is aan de geldigheidsvoorwaarden die op Website Seats United vermeld worden en/of indien de reserveringsprocedure van de promotie niet gevolgd wordt.

Een geldigheidsvoorwaarde is dat de Gebruiker en zijn genodigden in het restaurant aanwezig moeten zijn op het tijdstip dat door de Gebruiker gereserveerd werd. Indien een Gebruiker en zijn/haar gasten vijftien minuten na het gereserveerde tijdstip niet aanwezig zijn, kan het restaurant ervoor kiezen om de promotie niet toe te passen voor de Gebruiker en zijn genodigden. Met andere woorden, indien de Gebruiker of een van zijn genodigden meer dan 15 minuten te laat is, verliest elke persoon automatisch het voordeel van de promotie en kan het restaurant beslissen om de promotie al dan niet toe te passen voor alle of enkele gasten.

2. Gratis gebruik van de Website Seats United, CMS
De aangeboden diensten op de Website Seats United en gebruik van Hospitality CMS zijn geheel gratis. Er kunnen tarieven aangerekend worden indien er veranderingen worden aangebracht in de aangeboden diensten (oa. aanvullende CMS modules), de evolutie van het netwerk, de techniek en/of wettelijke vereisten. Gebruikers zullen hierover naar behoren worden geïnformeerd middels een aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden en/of via de toevoeging van bijzondere voorwaarden betreffende de betaalde diensten.

3. Websites en diensten van derde partijen
3.1 Koppelingen naar de websites van derden
De Website Seats United kan koppelingen bevatten naar websites die beheerd worden door derden. De koppelingen dienen uitsluitend voor informatieve doeleinden. XO Tech Media voert in sommige gevallen geen controle uit op die websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud of voor het privacybeleid of andere werkwijzen van die websites. Het weergeven van koppelingen naar dergelijke websites kan niet gezien worden als een goedkeuring van die websites noch als een mogelijke relatie met de publiceerders van die websites. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om noodzakelijke geachte of gepaste controles uit te voeren vooraleer hij die websites gebruikt of transacties uitvoert met een van die websites.

4. Toegang en gebruik van de Website Seats United, CMS
4.1 Toelatingsvoorwaarden
Het gebruik van de Website Seats United, CMS is onderhevig aan de volgende cumulatieve toelatingsvoorwaarden: als een Gebruiker (i) bent u minstens 18 jaar oud; (ii) hebt u de juridische bevoegdheid om mee te delen dat u gebonden bent aan wettelijke verplichtingen; (iii) en kunt u bevestigen dat de reserveringen die u plaatst op de Website Seats United voor u of elke andere persoon waar u wettelijk gerechtigd voor bent, wettelijk zijn.
4.2 Toegang tot de Website Seats United, CMS
XO Tech Media behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle of bepaalde onderdelen van de Website Seats United, CMS of diensten die aangeboden worden te schrappen, verwijderen of wijzigen. XO Tech Media behoudt zich ook het recht voor om op elk mogelijk moment in geval van overmacht, bedrijfsstoornissen, onderhoud, storingen, noodgeval (cyberaanval, enz.) de toegang tot de Website Seats United, CMS voor alle of bepaalde Gebruikers te ontzeggen.
4.3 Voorwaarden om een account te openen
Door een account te openen, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruikers verbinden zich ertoe om correcte, waarheidsgetrouwe en recente informatie door te geven, in het bijzonder met betrekking tot hun aanspreking, voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Die gegevens zijn noodzakelijk voor een juiste identificatie met betrekking tot het openen en onderhouden van hun account.
4.4 Vertrouwelijkheid van de logingegevens
Bij het aanmaken van een account kiezen Gebruikers een gebruikersnaam en een wachtwoord ("logingegevens") die hen toegang geven tot hun account.
De logingegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk. Ze kunnen enkel gewijzigd worden op vraag van de betreffende Gebruiker of op initiatief van XO Tech Media.
Gebruikers zijn uitsluitend en als enige verantwoordelijk voor het gebruik van hun account en de betreffende logingegevens. Ze zullen al het nodige doen om hun logingegevens geheim te houden en ze op geen enkele manier kenbaar te maken aan derden.
Bij verlies of diefstal van de logingegevens is de Gebruiker aansprakelijk voor alle gevolgen die te wijten zijn aan dat verlies of die diefstal. De Gebruiker moet zo snel mogelijk de procedure opstarten om zijn logingegevens te wijzigen via “Mijn Account”
4.5 Gebruikers Account afsluiten
Gebruikers kunnen op elk moment hun account afsluiten. Ze dienen hiervoor een aanvraag via e-mail te sturen naar het volgende adres: info@SeatsUnited.com
XO Tech Media zal alle aanvragen om een account af te sluiten binnen een redelijke termijn behandelen.
Wanneer een account afgesloten wordt, kunnen Gebruikers niet langer genieten van de aangeboden diensten van XO Tech Media. Verder worden hun huidige reserveringen geannuleerd en toegang tot het Hospitality CMS en/of eventuele aanvullende modules ontzegd.
4.6 Verplichtingen voor Gebruikers – Verboden handelingen
Gebruikers gaan akkoord om de Website Seats United, CMS te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de geldende wetgeving. In het bijzonder gaan Gebruikers akkoord om afstand te doen van de volgende verboden handelingen:
-Niet naar het restaurant gaan zonder de reservering te annuleren (No-show).
-De inhoud en gegevens van de Website Seats United, CMS (inclusief maar niet beperkt tot berichten, gegevens, informatie, tekst, geluid, foto’s, video’s afbeeldingen, kaarten, iconen, logo’s, software, (bron) codes of elk ander element), samen met de infrastructuur die gebruikt wordt om dergelijke inhoud en informatie aan te bieden, behoort toe aan XO Tech Media.
-Gebruikers gaan ermee akkoord om de informatie, software, producten of diensten van de Website Seats United, CMS niet te verkopen, door te verkopen, bewerken, kopiëren, verdelen, verzenden, tonen, vergunnen, beschikbaar te maken of er afgeleide werken van te maken.

Het volledig of gedeeltelijk kopiëren, verzenden, reproduceren, opnieuw publiceren of opnieuw verdelen van de inhoud van de Website Seats United, CMS, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XO Tech Media, is strikt verboden. Om die toestemming te verkrijgen, moet er contact opgenomen worden met XO Tech Media op het volgende adres:

XO Tech Media BV - PO Box 14639 - 1001 LC Amsterdam, Nederland

Verder verbinden de Gebruikers zich ertoe om:
de Website Seats United, CMS en of de inhoud niet te gebruiken voor illegale, onwettelijke of bedrieglijke doeleinden;
geen gegevens over de Gebruiker of de restauranthouder op de Website Seats United te plaatsen indien die gegevens niet correct, onwettig en in strijd met de privacywetgeving zijn of indien die gegevens beledigend, aanstootgevend of bedreigend zijn of indien die gegevens oproepen tot haat of geweld of indien de Gebruikers niet over de intellectuele eigendomsrechten beschikken of de uitdrukkelijke toestemming van de houder van die rechten niet verkregen hebben;
geen gebruik te maken van een robot, spider, scraper, spyware, keylogger of elk ander programma, automatisch toestel of manueel proces om de infrastructuur, inhoud of gegevens van de Website Seats United, CMS of handelingen van een Gebruiker op de Website Seats United, CMS te gebruiken, controleren, overnemen of kopiëren;
te respecteren dat bepaalde delen van de Website Seats United afgeschermd zijn van zoekrobots en dat bepaalde maatregelen die bedoeld zijn om de toegang tot de Website Seats United te beperken of voorkomen niet omzeild mogen worden;
geen handelingen uit te voeren die de infrastructuur van de Website Seats United, CMS (kunnen) overbelasten;
voor om het even welke reden geen onzichtbare link met de Website Seats United, CMS te maken;
geen gedeelte van de Website Seats United "in te bouwen", "te weerspiegelen" of over te nemen op om het even welke andere website;
geen poging te ondernemen om elk mogelijk softwareprogramma dat door XO Tech Media gebruikt wordt voor de Website Seats United, CMS of zijn diensten te wijzigen, vertalen, aan te passen, bewerken, om te zetten, ontleden of om te bouwen.

4.7 Sancties voor contractbreuk
4.7.1 Opschorten of permanent beëindigen van de diensten
Indien een Gebruiker een van de verplichtingen of bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden volledig of gedeeltelijk schendt, of indien de Gebruiker een van de verboden handelingen uitvoert die in deze Gebruiksvoorwaarden vermeld worden of voor om het even welke andere geldige reden, kan XO Tech Media de toegang tot alle of bepaalde diensten van de Website Seats United, CMS wijzigen, opschorten, beperken of beëindigen en kan het account van de Gebruiker gedeactiveerd worden. Dat gebeurt zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de Gebruiker recht heeft om een schadevergoeding te eisen. XO Tech Media zal ook het recht hebben om mogelijke schadevergoedingen te kunnen vorderen.
4.7.2 Schade
Onverminderd de straffen die door XO Tech Media worden opgelegd in artikel 4.7.1., zal XO Tech Media ook bevoegd zijn om een schadevergoeding te eisen om de geleden schade te compenseren.

5. Gebruikersinhoud
Gebruikers moeten onderstaande regels volgen bij het publiceren van bepaalde informatie op te website Seats United.
5.1 Redenen om Gebruikersinhoud af te wijzen
Gebruikersinhoud kan omwille van de volgende redenen afgewezen worden:
-als XO Tech Media van mening is dat zijn burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid aangesproken kan worden;
-als de Gebruikersinhoud of de elementen over de identiteit van de auteur beledigingen of onbeschoftheden bevatten;
-als de tekst van de Gebruikersinhoud willekeurige tekens of opeenvolgingen van woorden zonder betekenis bevat;
-als de Gebruikersinhoud geen verband houdt met het restaurant;
-als de Gebruikersinhoud een (mogelijke) schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij bevat;
-als de beoordeling belangenconflicten of bedrog opwekt of als XO Tech Media van mening is dat ze dergelijke conflicten of bedrog zou kunnen opwekken;
-als de tekst van de Gebruikersinhoud zo slecht geschreven is dat ze onbegrijpelijk is;
-als de Gebruikersinhoud persoonlijke informatie of elementen bevat die kunnen leiden tot identiteitsdiefstal, in het bijzonder de voornaam of achternaam van personen die geen publieke personen zijn, een telefoonnummer, een postadres of een e-mailadres;
-als de Gebruikersinhoud websites, hyperlinks, URL’s, e-mailadressen of telefoonnummers bevat;
-als de Gebruikersinhoud duidelijk spam is.
Als een Gebruiker inhoud gepubliceerd heeft die bedrieglijk is of als XO Tech Media die mening is toegedaan, kan het bedrijf, na het toepassen van de procedures betreffende het afwijzen of verwijderen van de omschrijving, het lidmaatschap van de betrokken Gebruiker verwijderen, samen met de huidige reserveringen en het loyaliteitsprogramma.
5.2 Gebruik van de Gebruikersinhoud
Gebruikers gaan akkoord dat het publiceren van Gebruikersinhoud op de Website Seats United automatisch leidt tot het verlenen van een niet-herroepbare, permanente, niet-exclusieve royaltyvrije toestemming aan XO Tech Media om Gebruikersinhoud te gebruiken, kopiëren, tonen, aanpassen, wijzigen, vertalen, verdelen, promoten, in andere advertenties of materiaal te vermelden, te gebruiken als basis voor afgeleide werken, te benadrukken, verspreiden of dergelijke Gebruikersinhoud globaal te verdelen en derde partijen de mogelijkheid te geven hetzelfde te doen, via online media of andere media. Door Gebruikersinhoud te publiceren op de Website Seats United, geven Gebruikers XO Tech Media alle noodzakelijke rechten om het weergeven, verzamelen, kopiëren of gebruiken van die Gebruikersinhoud door om het even welke derde partij en voor welke reden dan ook te verbieden. Gebruikers doen onherroepelijk afstand van enige claim en verklaring over morele of eigendomsrechten met betrekking tot deze inhoud. Gebruikers erkennen en garanderen dat ze gemachtigd zijn om de bovenstaande toestemmingen toe te kennen.

6. Privacybeleid
XO Tech Media hanteert een privacybeleid om de privacy van de Gebruikers te beschermen. Zie C. Privacybeleid ons huidige privacybeleid te bekijken. Het privacybeleid is ook van toepassing op het gebruik van de Website Seats United, CMS.

7. Intellectuele eigendom
7.1 Het nationale en internationaal recht inzake intellectuele eigendom respecteren
Gebruikers gaan ermee akkoord om alle mogelijke inhoud, gegevens, informatie of items die ze van XO Tech Media ontvangen hebben of beschikbaar zijn op de Website Seats United, CMS niet zullen doorsturen, kopiëren, doorverkopen of beschikbaar stellen aan een andere natuurlijke of rechtspersoon, van welk land dan ook. Gebruikers gaan ermee akkoord de onderstaande bepalingen rond intellectuele eigendom na te leven.
7.2 Eigendomsrechten
Alle morele en materiële intellectuele eigendomsrechten betreffende de inhoud en informatie op de Website Seats United, CMS behoren toe aan XO Tech Media, met uitzondering van de rechten die behoren aan derden en waarvan XO Tech Media de noodzakelijke rechten of toestemmingen verkregen heeft.
De rechten die aan de Gebruiker worden verleend met het oog op het gebruik van de Website Seats United, CMS en de diensten die worden aangeboden door XO Tech Media, houden geen enkele overdracht noch toestemming in met betrekking tot het beheer of het gebruik van eender welk element van de Website Seats United, CMS.
7.3 Bescherming van alle elementen: handelsmerken, ontwerpen, logo’s, hyperlinks, informatie, enz.
Alle elementen (merken, ontwerpen, teksten, hyperlinks, logo’s, afbeeldingen, foto’s, video’s, geluidselementen, software, lay-out, databases, codes, enz.) op de Website Seats United, CMS en op de verwante websites worden beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Die elementen blijven de exclusieve eigendom van XO Tech Media en/of zijn partners.
7.4 Verbod op gebruik zonder toestemming
Gebruikers mogen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van XO Tech Media en/of zijn partners geen informatie van de Website Seats United, CMS, in zijn geheel of gedeeltelijk, reproduceren, presenteren, herpubliceren, herverdelen, aanpassen, vertalen en/of wijzigen of die gegevens naar een ander medium overzetten.
7.5 Sancties
Gebruikers erkennen en begrijpen dat het niet naleven van de bepalingen van dit artikel 7 een overtreding is die door de burgerlijke en strafrechtelijke wet gesanctioneerd kan worden.

8. Aansprakelijkheidsbeperkingen
8.1 Waarschuwing
Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om controles uit te voeren die noodzakelijk of wenselijk zijn alvorens een tafel te reserveren in één van de restaurants op de Website Seats United.
XO Tech Media biedt geen enkele vorm van garantie betreffende de Restaurantgegevens of de diensten en/of zakelijke praktijken van derden op zijn website. Hieruit volgt dat XO Tech Media niet kan garanderen dat Gebruikers tevreden zullen zijn over de producten, diensten en/of zakelijke praktijken die die ze verkregen na een reservering via de Website Seats United.
XO Tech Media biedt geen garantie met betrekking tot de inhoud, objectiviteit of correctheid van de Gebruikersinhoud.
8.2 Wijziging van de Website Seats United
Alle informatie die op de website van Seats United te vinden is, kan op elk moment gewijzigd worden, rekening houdend met de interactiviteit van de website, zonder dat dit de verantwoordelijkheid van XO Tech Media kan aanspreken.
8.3 Gebruik van Website Seats United, CMS
Gezien de specifieke kenmerken van het internet biedt XO Tech Media geen garantie voor de continuïteit van de dienstverlening, maar houdt het zich aan een inspanningsverplichting.
XO Tech Media wijst alle verantwoordelijkheid van zich af voor alle schade of verliezen die betrekking hebben op het gebruik of de onmogelijkheid tot het gebruik van de website van Seats United, behalve uitzonderingen die voorzien zijn in de wet.
XO Tech Media kan niet garanderen dat de aangeboden informatie gedetailleerd, compleet, gecontroleerd of juist is. De Restaurantgegevens, informatie, restaurantpagina’s en de volledige inhoud die op de Website Seats United, CMS weergegeven wordt, wordt verstrekt ‘zoals die is’, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook.
Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat de foto’s/video’s op de Website Seats United niet contractueel zijn.
Over het geheel genomen, aanvaardt en erkent de Gebruiker dat de reservatie niet gegarandeerd is. In die zin garandeert XO Tech Media de doeltreffendheid van de reservatiedienst niet. De beschikbaarheid wordt in real-time gecontroleerd via een (mobiel) apparaat. Aangezien XO Tech Media de ingezamelde gegevens en/of de door de restaurants verstrekte informatie fysiek niet kan controleren, gaan Gebruikers ermee akkoord dat XO Tech Media niet aansprakelijk gesteld kan worden indien ze niet kunnen genieten van de diensten van het restaurant. De parameters van de real-time reserveringssoftware hangen deels af van de informatie die door het restaurant verstrekt en/of ingevoerd wordt.
Die informatie kan mogelijk niet overeenkomen met de werkelijkheid. Op die manier, bijvoorbeeld en niet uitsluitend, erkennen en aanvaarden Gebruikers dat XO Tech Media in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kan worden indien de reservering wordt geannuleerd, indien het restaurant de deuren sluit, om welke reden dan ook, of indien de prestatie wordt geweigerd, om welke reden dan ook.
Op dezelfde manier en om dezelfde redenen aanvaarden Gebruikers dat XO Tech Media in geen enkel geval aansprakelijk gesteld kan worden indien de Gebruikers niet kunnen genieten van de promotie of speciale aanbiedingen die door een restaurant aangeboden worden. Gebruikers erkennen en aanvaarden dat XO Tech Media in geen enkel geval aansprakelijk is indien een restaurant een promotie of speciale aanbieding niet toepast, om welke reden dan ook.
8.4 Garanties en schadevergoedingen voor Gebruikers
Gebruikers garanderen dat ze volledig op de hoogte zijn van de eigenschappen en beperkingen van het internet. In het bijzonder erkennen ze dat het onmogelijk is om te absolute bescherming te garanderen van gegevens die door Gebruikers via het internet overgedragen worden. XO Tech Media kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke incidenten die voortvloeien uit de overdracht van die gegevens.
De Gebruikers verbinden zich ertoe om XO Tech Media schadeloos te stellen voor de kosten die XO Tech Media oploopt door de Gebruiker bij een claim of geschil, juridisch of anderszins, met betrekking tot het gebruik van de diensten die hierin worden beschreven, en vrijwaart XO Tech Media van elke veroordeling in geval van een gerechtelijke procedure.
In ieder geval erkennen en aanvaarden Gebruikers uitdrukkelijk dat ze de Website Seats United, CMS op hun eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid gebruiken.
8.5 Melding en verwijdering van onwettige inhoud
Alle Gebruikers kunnen een klacht of bezwaar indien met betrekking tot onwettige elementen die op de Website Seats United gepubliceerd worden.
Indien Gebruikers van mening zijn dat elementen of inhoud die op de Website Seats United gepubliceerd worden onwettig kunnen zijn en/of een inbreuk plegen op de verworven auteursrechten, dienen ze XO Tech Media hier onmiddellijk van op de hoogte te stellen middels een aangetekende brief met ontvangstbevestiging gericht aan het ‘Legal Department’ of middels een e-mail naar info at SeatsUnited.com, aangevuld met alle beschikbare bewijsmateriaal om het eigendomsrecht te ondersteunen. Nadat die procedure gevolgd is, en nadat de juistheid van de melding gecontroleerd is, zal XO tech media alles in het werk stellen om de onwettige inhoud zo snel mogelijk te verwijderen.
XO Tech Media treedt op als tussenpersoon in het leveren van diensten aan Gebruikers. Derhalve kanXO Tech Media niet strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die op de Website Seats United bewaard wordt indien het bedrijf niet op de hoogte was van de onwettige activiteit of informatie (inclusief Gebruikersinhoud, Restaurantgegevens, enz.) of indien het meteen actie ondernam om die gegevens te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren.

9. Andere bepalingen
9.1 Gedeeltelijke nietigverklaring – Ontbinding - Titels
Indien een bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig, onuitvoerbaar of niet-afdwingbaar is, zal de geldigheid, wettigheid, uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in geen geval aangetast of beïnvloed worden. Die bepalingen blijven van kracht en behouden hun volle uitwerking.
XO Tech Media kan een nieuwe bepaling opstellen met als doel de gemeenschappelijke wil van de partijen te herstellen, zoals uitgedrukt in het oorspronkelijke beding en in overeenstemming met de geldende wetgeving.
De titels van de paragrafen uit dit document zijn louter indicatief en worden niet beschouwd als integraal deel van deze Gebruiksvoorwaarden.
9.2 Geen afstandsverklaring
Tenzij anders vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden zal het niet of laattijdig uitoefenen van enig recht of rechtsmiddel door XO Tech Media, in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, niet beschouwd kunnen worden als een afstandsverklaring van het recht of rechtsmiddel, noch zal het verder uitoefenen van dit recht of rechtsmiddel verhinderd kunnen worden. Dergelijk recht of rechtsmiddel zal daarentegen volledig van kracht blijven.
9.3 Toepasselijk recht
Voor zover door de wet is toegestaan, worden deze Gebruiksvoorwaarden en de relatie tussen XO Tech Media en de Gebruikers beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Voor zover door de wet is toegestaan, zal de Nederlandse versie van deze voorwaarden voorrang hebben op de versies die in andere talen vertaald of opgesteld zijn.
9.4 Rechtsbevoegdheid
Voor zover door de wet is toegestaan zal elke klacht, betwisting of geschil, onder of in verband met deze algemene voorwaarden, behandeld worden door de bevoegde rechtbanken van Amsterdam.

10. Voorwaarden Online Reserveringsmodule
Seats United biedt namens (horeca)gelegenheden de mogelijkheid tot het online maken van reserveringen bij deze betreffende (horeca)gelegenheden. De reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een reservering maakt bij via de online Reserveringsmodule. Door een reservering te maken via de Reserveringsmodule, stemt u ermee in dat deze voorwaarden van toepassing zijn en door u worden aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze reserveringsvoorwaarden, dan dient u de Reserveringsmodule niet te gebruiken.
Seats United treedt als aanbieder van de Reserveringsmodule enkel op als tussenpersoon. Door het maken van een reservering gaat u een reserveringsovereenkomst aan met de betreffende restaurant bij wie de reservering wordt gemaakt. Op de gemaakte reservering zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (hierna: UVH) en eventuele aanvullende voorwaarden van het restaurant van toepassing, welke rechtstreeks opvraagbaar zijn bij het restaurant. Door het maken van een reservering stemt u ermee in dat deze voorwaarden van toepassing zijn. Indien u niet akkoord bent met de gestelde voorwaarden, dan dient u geen reservering te maken. In aanvulling op de UVH geldt; de door u gemaakte reservering is definitief vanaf het moment dat u alle stappen doorlopen heeft en de reservering heeft bevestigd via de “bevestig reservering’ button. De reservering is ook dan definitief mocht u onverhoopt geen bevestiging hebben ontvangen per email.

11. Bijzondere voorwaarden autorisatie
Deze bijzondere voorwaarden van de online reserveringsdienst met (pre-)autorisatie vormen een aanvulling op de algemene verkoopvoorwaarden van het restaurant (hierna genoemd het 'restaurant'). Het restaurant is vrij om een reserveringsdienst met (pre-)autorisatie te voeren via een creditcardafschrift voor het beheer van reserveringen van een tafel op een door de klant (hierna genoemd de 'klant' of 'Gebruiker') bepaalde dag en bepaald tijdstip, met inbegrip van de gevolgen voor wie niet komt opdagen (no-show), te laat annuleert of te laat wijzigingen aanbrengt aan voornoemde reservering van de klant. XO Tech Media werkt samen met vaste payment partner Icepay, overige providers door het restaurant aangedragen zijn in overleg mogelijk. XO Tech Media heeft geen actieve rol in (pre-)autorisatie van klant en treedt slechts op als tussenpersoon tussen restaurant en payment provider. XO Tech Media kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de dienstverlening van de payment partner.

11.1 Bevestiging van reservering
Zodra de reservering van de Gebruiker door het restaurant goedgekeurd is, ontvangt de Gebruiker een e-mail met de informatie betreffende de reservering (restaurant, datum, uur, aantal personen en indien van toepassing het bedrag van het creditcardafschrift). De Gebruiker wordt verzocht de informatie in dit bericht te verifiëren en het restaurant zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van een eventuele vergetelheid of vergissing.
Gesteld dat de Gebruiker geen bevestiging zou ontvangen per e-mail verzoeken we hem/haar ten spoedigste contact op te nemen met het restaurant om de voornoemde bevestiging van het Restaurant te verkrijgen.
11.2 Geschillenbeslechting
In geval van een geschil met betrekking tot de annulerings-/wijzigingsvoorwaarden of tot de werking van de reserveringsdienst met (pre-)autorisatie en/of de voorliggende daarbij behorende voorwaarden, dient de Gebruiker zich rechtstreeks tot de restauranthouder te wenden.

C. PRIVACYBELEID
Seats United is een service waarmee gebruikers een tafel in een restaurant kunnen zoeken en boeken. Onze Website, mobiele sites en bijbehorende apps (tezamen onze 'site') worden beheerd en gehost door XO Tech Media BV ('XO Tech Media', 'wij', 'ons', 'onze'), in de hoedanigheid van eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke.
Door onze site te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten, erkent u dat u dit Privacybeleid en de hierin beschreven procedures omtrent het verzamelen en beheren van gegevens hebt gelezen en begrijpt.
Dit Privacybeleid werd op 25 mei 2018 voor het laatst bijgewerkt. Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen en raden u aan om dit beleid regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele updates.

Reikwijdte
Dit Privacybeleid beschrijft in detail ons beleid en onze procedures omtrent het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van gegevens over u.
Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat u in ons stelt wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij hechten hier veel waarde aan en stellen alles in het werk om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen van de persoonsgegevens die u tijdens uw bezoek aan onze site of het gebruik van onze diensten aan ons toevertrouwt.

1. Welke gegevens wij over u verzamelen
2. Hoe wij uw informatie gebruiken
3. Met wie wij uw gegevens delen
4. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
5. Uw rechten en keuzes met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw gegevens
6. Hoe we uw gegevens beschermen
7. Gegevens van minderjarigen
8. Externe links
9. Internationale overdrachten
10. Wijzigingen in dit Privacybeleid
11. Hoe u contact met ons kunt opnemen

1. Welke gegevens wij over u verzamelen
1.1 Overzicht
Wij verzamelen en bewaren gegevens die u via onze site of anderszins aan ons verstrekt. Dit geldt ook voor gegevens die gebruikt kunnen worden om u rechtstreeks te identificeren ('persoonsgegevens').
Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt, kan het gesprek worden opgenomen. Wij gebruiken deze opnamen om de kwaliteit of compliance van onze klantenservice te verbeteren, de juistheid van de door u verstrekte gegevens te controleren, fraude te voorkomen en onze teams te trainen. Wij bewaren deze opnamen zolang als nodig is en zullen deze vervolgens wissen. Uw persoonsgegevens die tijdens een gesprek worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.
Persoonsgegevens zijn onder meer de gegevens die u aan ons verstrekt, waaronder voornamelijk uw voor- en achternaam, telefoonnummer, postadres en e-mailadres, geboortedatum, wachtwoord en betalingsgegevens (creditcardnummer, naam kaarthouder, vervaldatum en verificatiecode).
U kunt ervoor kiezen om dergelijke persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken. Doorgaans moet u echter bepaalde gegevens over u aan ons verstrekken om een tafel in een restaurant te kunnen reserveren, relevante aanbiedingen van XO Tech Media of de restaurants te kunnen ontvangen of gebruik te kunnen maken van andere voordelen die zijn voorbehouden aan geregistreerde gebruikers. Daarnaast is het mogelijk dat u bepaalde gegevens moet verstrekken, zodat u een vraag aan ons kunt stellen en wij daarop kunnen antwoorden.
Overige gegevens die wij mogelijkerwijs verzamelen, zijn uw IP-adres, de identificatie- en locatiegegevens van uw computer of mobiele apparaat en uw geschiedenis op onze site, voor zover deze gegevens op u betrekking hebben.

1.2 Gegevens van derden
Indien u via Seats United namens derden een reservering wilt plaatsen, moet u hun persoonsgegevens invullen. Voordat u hun persoonsgegevens deelt, dient u hiervoor eerst toestemming te verkrijgen van deze derden.
1.3 Gegevens uit andere bronnen
Wij kunnen ook gegevens over u ontvangen van gelieerde entiteiten, onze zakelijke partners en andere onafhankelijke derden, die zullen worden toegevoegd aan andere gegevens die over u zijn verzameld. Als u bijvoorbeeld naar onze site gaat door op een link te klikken op een site van een van onze handelspartners en u zich bij deze partner heeft geregistreerd, dan kan deze partner de gegevens die u aan hem heeft verstrekt met ons delen, zoals uw contactgegevens en account. Een ander voorbeeld: als u diensten van derden gebruikt (zoals sociale netwerkdiensten) via onze site of voordat u naar onze site gaat, kunnen wij informatie verzamelen zoals gebruikersnaam, wachtwoord en andere gegevens die via deze diensten tot onze beschikking komen. Wij werken samen met onze bestaande partners en mogelijke toekomstige partners om uw gebruik van onze site te verbeteren en persoonlijker te maken, volgens de procedures die in dit Privacybeleid worden beschreven.
1.4 Automatische gegevensverzameling
Wij verzamelen automatisch bepaalde gegevens over uw (mobiele) apparaat wanneer u onze site bezoekt. We verzamelen bijvoorbeeld gegevens over de sessie, zoals uw IP-adres, de gebruikte browsersoftware en de verwijzende site. Wij kunnen ook informatie verzamelen over uw online activiteiten, zoals de bekeken inhoud, bezochte pagina's, zoekopdrachten en/of geplaatste reserveringen. Wij verzamelen dit soort gegevens automatisch om een beter inzicht te krijgen in de interesses en voorkeuren van onze gebruikers en om hun ervaring persoonlijker te maken.
1.5 Betalingsgegevens
Wanneer u bij een reservering uw creditcardgegevens moet opgeven om de reservering te kunnen plaatsen, verzamelt de payment provider de betalingsgegevens die u verstrekt, waaronder uw creditcardnummer, vervaldatum, naam kaarthouder en de verificatiecode. Deze betalingsgegevens zijn versleuteld en veilig. Uw betalingsgegevens worden door payment provider zelf verwerkt en niet door XO Tech Media of het restaurant. Zij hebben geen toegang tot deze gegevens. De gegevens van uw creditcard worden uitsluitend door de payment provider bewaard voor het voltooien van de transactie en niet langer dan nodig is voor het afhandelen van mogelijke claims van de kaarthouders.
1.6 Geolocatie en andere gegevens van uw mobiele apparaat
Zodra u onze app op uw (mobiele) apparaat gebruikt, kunnen wij uw gegevens verzamelen en gebruiken op dezelfde wijze en voor dezelfde doeleinden als bij het gebruik van onze site. Daarnaast kunnen wij met uw toestemming gegevens over uw locatie verzamelen, indien uw mobiele apparaat zodanig is ingesteld dat het dit soort informatie naar de app stuurt (zie de privacyinstellingen van uw mobiele apparaat). Wij kunnen de geolocatie van uw mobiele apparaat gebruiken om uw ervaring bij het gebruik van de app te verbeteren door u meer relevante inhoud aan te bieden. U kunt de privacyinstellingen van uw mobiele apparaat te allen tijde wijzigen en de functionaliteit uitschakelen die uw locatiegegevens met de app deelt. Wanneer u het delen van uw locatiegegevens echter uitschakelt, kan dit van invloed zijn op sommige functies van de site/app. Neem contact op met de fabrikant van uw mobiele apparaat als u hulp nodig hebt bij het aanpassen van de privacyinstellingen van uw mobiele apparaat.
1.7 Cookies en vergelijkbare technologieën
Wij verzamelen informatie via cookies en andere vergelijkbare technologieën (onzichtbare pixels). Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer u een site bezoekt. Cookies en onzichtbare pixels worden door uw internetbrowser opgeslagen. Cookies bevatten basisinformatie over uw internetgebruik. Uw browser verzendt deze cookies telkens wanneer u onze site bezoekt, waardoor uw computer of mobiele apparaat wordt herkend. Zo kunnen wij uw surfervaring verbeteren en persoonlijk maken.

Meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën die wij gebruiken (zoals onzichtbare pixels), vindt u op www. allaboutcookies.org e www. youronlinechoices.com/nl.

XO Tech Media gebruikt cookies op zijn site/CMS voor de volgende algemene doeleinden:
-Om uw browser te identificeren wanneer u onze site opnieuw bezoekt, om voorkeuren die u bij uw vorige bezoek hebt aangegeven op te slaan en te onthouden. Bijvoorbeeld: wanneer u zich op onze site hebt geregistreerd, zorgen deze cookies ervoor dat wij uw inloggegevens kunnen onthouden, zodat u deze gegevens niet telkens opnieuw hoeft in te vullen.
-Om uw surfervaring en de inhoud op onze site bij uw behoeften te laten aansluiten. Bijvoorbeeld: wanneer u een webpagina bezoekt, installeren wij, onze dienstverleners en onze partners automatisch een cookie, waarmee uw browser bij het gebruik van internet wordt herkend, zodat wij informatie kunnen tonen die interessant voor u kan zijn.
-Om de effectiviteit van bepaalde functies, aanbiedingen en elektronische mededelingen te meten en bij te houden (door vast te stellen welke e-mails geopend zijn en of u op een link in het e-mailbericht klikt).
Via de optie Instellingen op de werkbalk van de meeste browsers kunt u ontdekken hoe u voorkomt dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser een melding laat geven wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u niet-essentiële soorten cookies uitschakelt. Let op: als u weigert cookies te accepteren, kunt u mogelijk veel van de tools op onze site/CMS niet gebruiken.

Onze site kan ook web beacons (zogeheten onzichtbare GIF's of onzichtbare pixels) gebruiken. Dit zijn kleine digitale afbeeldingen met een uniek herkenningsteken die werken zoals cookies en die in de code van een webpagina worden geplaatst. Wij gebruiken ze om beter inzicht te krijgen in het surfgedrag van onze gebruikers op onze site, waarbij informatie wordt verstrekt of naar de cookies wordt verzonden. We gebruiken ze ook om te achterhalen of u via een online advertentie op een site van derden naar onze site bent gegaan en om de werking van onze site te verbeteren. Wij kunnen onze dienstverleners ook toestaan om web beacons te gebruiken om zo te weten te komen welke e-mails door hun ontvangers zijn geopend en om het bezoekersverkeer en hun handelingen op onze site bij te houden. Wij doen dit om de relevantie van onze inhoud en de doeltreffendheid van onze aanbiedingen beter te kunnen meten.
Gegevens die door zakelijke partners en reclamenetwerken worden verzameld om u relevante reclame te bieden;
We staan derden toe om informatie over uw internetactiviteiten te verzamelen met behulp van cookies en andere technologieën. Deze derden kunnen reclamebureaus zijn die informatie verzamelen over uw interesses wanneer u op verschillende websites advertenties van hen bekijkt. Deze door derden verzamelde informatie wordt vervolgens gebruikt om uw gedrag en voorkeuren te voorspellen en gerichte advertenties op sites van derden te tonen.
We wijzen u erop dat wij geen controle hebben over of toegang tot cookies en andere technologieën die derden kunnen gebruiken om informatie over uw interesses te verzamelen en hun handelswijzen vallen niet binnen de reikwijdte van dit Privacybeleid. Sommige van deze bedrijven zijn lid van het Networks Advertising Initiative, dat op één plaats de optie biedt om af te zien van het ontvangen van gerichte reclame door lid-maatschappijen. Bezoek www. networkadvertising.org voor meer informatie.
Niet volgen-signalen in aanmerking nemen;
Uw internetbrowser kan een Niet volgen-signaal verzenden om Seats United en andere sites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden. Vanwege de verschillende standaardinstellingen die internetbrowsers hanteren en de wijze waarop zij Niet volgen-signalen integreren, is het voor sitebeheerders niet altijd duidelijk of gebruikers zelf de Niet-volgen-functie hebben ingesteld of dat zij niet weten hoe zij dit kunnen instellen. Het is voor Seats United dan ook op dit moment nog niet mogelijk om Niet volgen-signalen in aanmerking te nemen.

2. Hoe wij uw informatie gebruiken
2.1 Algemene doeleinden
XO Tech Media gebruikt de over u verzamelde informatie voor de volgende algemene doeleinden:
-Om uw registratie en account te beheren, waaronder de toegang tot en het gebruik van onze site, CMS;
-Om met u in het algemeen te communiceren, met name over onze site, CMS;
-Om reserveringen van een tafel in de restaurants van uw keuze te kunnen plaatsen en beheren;
-Om per e-mail of telefonisch met u te communiceren over de herkomst, geldigheid of echtheid van uw account;
-Om uw interesse in onze diensten en site te peilen en deze te verbeteren;
-Om u over speciale aanbiedingen te informeren, evenals over de diensten die wij aanbieden die interessant voor u kunnen zijn;
-Om uw surfervaring op onze site bij uw behoeften te laten aansluiten;
-Om met name via peilingen informatie over u te verzamelen;
-Om uw deelname aan wedstrijden of prijsvragen mogelijk te maken;
-Om advertenties van Seats United te tonen tijdens het bekijken van sites van derden;
-Om op uw vragen en opmerkingen te reageren;
-Om geschillen, klachten en procedures te behandelen;
-Om de naleving van onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen;
-Om mogelijke verboden, frauduleuze en/of illegale activiteiten te voorkomen;
-Om uw account te blokkeren;
-Om ons wervingsproces in goede banen te leiden en uw sollicitatie naar een functie bij Seats United in aanmerking te nemen;
-Om onze teams te trainen;
voor andere doeleinden die zijn vastgelegd op het moment waarop de informatie wordt verzameld.
2.2 E-mailberichten en push-meldingen
Wij willen het gemak waarmee u gebruik kunt maken van onze diensten en/of speciale aanbiedingen van restaurants op onze site vergroten. Daarom sturen wij u e-mails en/of push-meldingen met informatie over aanbiedingen en diensten die interessant voor u kunnen zijn. Wij willen u erop wijzen dat wanneer u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, u dit kunt aangeven telkens wanneer u een dergelijke e-mail ontvangt. Ook kunt u push-meldingen in de app negeren of de instellingen van uw mobiele apparaat wijzigen om te voorkomen dat u meldingen ontvangt.
2.3 Uw account deactiveren
XO Tech Media kan op basis van de verzamelde informatie beslissen om uw account te deactiveren. Dit kan voornamelijk in de volgende gevallen:
-Wanneer u meerdere malen niet op de gereserveerde datum en tijdstip in het restaurant verschijnt, terwijl u via onze site een reservering heeft geplaatst die u niet van tevoren heeft geannuleerd (No-show);
-Wanneer er met zekerheid sprake is van fraude via onze site, CMS
Wanneer uw account wordt gedeactiveerd, wordt u per e-mail daarvan op de hoogte gesteld.
Bij deactivering van uw account worden al uw lopende reserveringen geannuleerd.

3. Met wie wij uw gegevens delen
XO Tech Media kan uw informatie delen met de volgende entiteiten:
Restaurants; Wij delen uw gegevens met de restaurants om uw reservering te kunnen plaatsen en om eventuele klachten en geschillen ten aanzien van uw reservering te kunnen behandelen. Tijdens het reserveren krijgt u de keuze om reclame-uitingen van het desbetreffende restaurant te ontvangen. Indien u ervoor kiest om reclame-uitingen van het restaurant te ontvangen, dan is het restaurant vanaf dat moment verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens die wij doorgeven.
Dienstverlenende derden; die aan ons of namens ons diensten leveren, waaronder voor business-analyse, gegevensverwerking of betalingen, klantenservice, marketing, public relations, het organiseren van enquêtes of prijsvragen of het voorkomen van fraude. Wij kunnen derden ook toestemming geven om namens ons gegevens te verzamelen. Bijvoorbeeld wanneer dit nodig is voor de goede werking van functionaliteiten op onze site, CSM of om het aanbieden van gerichte online advertenties op basis van uw interesses te verbeteren. Dienstverlenende derden hebben toegang tot de gegevens en kunnen gegevens verzamelen voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van hun taken. Zij mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden delen of gebruiken.
Gelieerde sites; Als u vanaf een andere site bent doorgestuurd naar onze site, dan kunnen wij gegevens over uw reservering, uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam delen met de verwijzende site.
Bedrijven die deel uitmaken van onze groep; Wij kunnen uw persoonsgegevens binnen de XO Tech Media-groep delen. Voor zover de bedrijven die deel uitmaken van onze groep toegang hebben tot uw gegevens, hanteren zij procedures die minstens even streng zijn als de procedures die worden beschreven in dit Privacybeleid.
Zij houden zich tevens aan de toepasselijke wetgeving betreffende het verzenden van reclame-uitingen en zullen u ten minste telkens wanneer u een dergelijke uiting ontvangt de mogelijkheid geven om te kiezen of u dergelijke berichten wilt blijven ontvangen.
Wij kunnen uw gegevens ook binnen onze groep, of met derden delen, indien wij van mening zijn dat het verstrekken van dergelijke gegevens noodzakelijk is;
om te voldoen aan legitieme en afdwingbare dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures; om onze juridische rechten te vestigen of uit te oefenen; ons te verdedigen tegen juridische claims; of voor zover in ander opzicht door de wet wordt vereist. In dergelijke gevallen behouden we ons het recht voor om gebruik te maken of afstand te doen van elk juridisch bezwaar of recht dat ons ter beschikking staat.
om een onderzoek in te stellen, preventieve maatregelen of stappen te nemen met betrekking tot illegale of vermoedelijk illegale activiteiten; om de rechten, het eigendom of de veiligheid van XO Tech Media, onze gebruikers of anderen te beschermen en verdedigen; en in verband met onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten, inclusief met onze partners of leveranciers; of
na een bedrijfstransactie, zoals een afsplitsing, fusie, overname, consolidatie of verkoop van activa of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement.

Wanneer u ervoor kiest om een account op onze site aan te maken, worden sommige gegevens uit uw profiel openbaar gemaakt en kunnen deze worden bekeken door op uw gebruikersnaam te klikken. U kunt zien hoe uw account voor anderen zichtbaar is.
Wanneer uw persoonsgegevens buiten de reikwijdte van bovenstaande bepalingen met derden worden gedeeld, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kunt u ons verzoeken om deze gegevens niet te delen.
Wij kunnen ook anonieme of geaggregeerde gegevens delen met derden, zoals adverteerders en investeerders. Zo kunnen wij bijvoorbeeld onze adverteerders laten weten wat het aantal bezoekers op onze site is of welke restaurants het populairst zijn. Deze gegevens bevatten geen persoonsgegevens.

4. Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Wij kunnen sommige gegevens met betrekking tot uw account bewaren, met name voor analysedoeleinden of voor onze eigen administratie. De bewaartermijn voor deze gegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor wij de gegevens verzamelen en gebruiken.
Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend bewaren voor zolang dit strikt noodzakelijk is voor de doeleinden die zijn genoemd in artikel 2 "Hoe wij uw informatie gebruiken" of het nakomen van onze wettelijke verplichtingen. Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie nog enige tijd bewaren nadat u uw account bij ons hebt gesloten, bijvoorbeeld als dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te vestigen.

5. Uw rechten en keuzes met betrekking tot de verzameling en het gebruik van uw gegevens.
Volgens de wet, heeft u recht op toegang, rectificatie en bezwaar.
U kunt ervoor kiezen om uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken. We willen u er echter op wijzen dat deze gegevens nodig kunnen zijn om gebruik te kunnen maken van bepaalde functies van onze site, CMS.
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens juist zijn. U kunt de gegevens die u hebt verstrekt controleren, aanvullen of bijwerken onder de rubriek 'Mijn gegevens' in uw account.
U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens van u die in ons bezit zijn te bekijken door contact op te nemen via info@SeatsUnited.com. Er kan een vergoeding in rekening worden gebracht die niet meer zal bedragen dan de kosten voor reproductie. Zodra u zich op onze site, CMS heeft geregistreerd, kunt u uw reclame voorkeuren te allen tijde wijzigen onder de rubriek 'Mijn gegevens' in uw account.
U kunt zich ook te allen tijde afmelden voor reclame-uitingen. Om af te melden, klikt u op de link die u onderaan elk bericht dat u van ons ontvangt kunt vinden.
We kunnen u ook serviceberichten sturen, bijvoorbeeld met betrekking tot uw account of een van uw reserveringen. Het is niet mogelijk om u voor deze serviceberichten af te melden.
Via de optie Instellingen op de werkbalk van de meeste browsers kunt u ontdekken hoe u voorkomt dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser een melding laat geven wanneer u een nieuwe cookie ontvangt en hoe u alle cookies uitschakelt. Let op: u heeft geen toegang tot bepaalde inhoud of functies van onze site als u cookies van XO Tech Media en zijn site, CMS weigert.
U kunt ook uw account sluiten middels onderstaande procedure. Als u besluit uw account te sluiten, zullen wij uw account deactiveren en uw profielgegevens niet meer zichtbaar maken. Neem contact met ons op via info@SeatsUnited.com als u uw account bij XO Tech Media wilt sluiten. Wij zullen een e-mail sturen ter bevestiging van uw verzoek. Let op: zodra uw account wordt gesloten, kunt u niet meer inloggen, uw persoonsgegevens benaderen of uw reserveringen en overige data beheren. U kunt echter op elk moment, na verificatie, een nieuw account openen.

6. Hoe we uw gegevens beschermen
Wij vinden het belangrijk dat u onze site, CMS met het volste vertrouwen kunt gebruiken. Wij doen er dan ook alles aan om de gegevens die wij verzamelen goed te beschermen. Hoewel geen enkele site, CMS volledige veiligheid kan garanderen, gebruiken wij passende organisatorische, technische, administratieve en fysieke maatregelen om de (persoons)gegevens die u ons verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde of illegale toegang, gebruik of openbaarmaking en tegen onbedoeld verlies, schade, aantasting of vernietiging. Wij gebruiken bijvoorbeeld data-encryptie wanneer wij gegevens verzenden van ons systeem naar dat van derden. Wij gebruiken ook firewalls en inbraakdetectiesystemen om ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen.

7. Gegevens van minderjarigen
Onze site, CMS is uitsluitend bedoeld voor volwassenen en biedt geen services aan minderjarigen. Indien een minderjarige, waarvan wij weten dat hij of zij nog geen 18 jaar is, persoonsgegevens naar ons stuurt, zullen wij deze gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, verwijderen of vernietigen.

8. Externe links
Onze site, CMS kan links naar sites van derde partijen bevatten. Als u andere sites bezoekt via links op onze site, CMS, dan kunnen de beheerders van deze sites gegevens over u verzamelen. Deze gegevens zullen overeenkomstig hun privacybeleid worden gebruikt, dat kan afwijken van ons Privacybeleid. Wij raden aan om het privacybeleid op deze sites van derden te bekijken, zodat u precies weet welke procedures zij hanteren voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens.

9. Internationale overdrachten
In het kader van de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn beschreven, kunnen uw persoonsgegevens naar andere landen worden verzonden. Wanneer wij uw persoonsgegevens naar het buitenland sturen, nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens naar behoren worden beschermd.
Gegevens worden verzonden:
naar een land dat volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau biedt;
naar een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, maar waar de overdracht wordt beheerst door de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Door onze diensten te gebruiken, aanvaardt u dat uw gegevens kunnen worden overgedragen naar bedrijven die tot onze groep of derden behoren, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

10. Wijzigingen in het Privacybeleid
XO Tech Media kan dit Privacybeleid wijzigen. Onderaan deze pagina vermelden wij de datum waarop voor het laatst wijzigingen zijn doorgevoerd. Wijzigingen gaan in op het moment van publicatie op de site. Wij zullen onze gebruikers op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in dit Privacybeleid door ofwel een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres dat u aan ons hebt verstrekt, ofwel een kennisgeving op onze site te plaatsen. Wij raden u aan om ons Privacybeleid regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van de meest recente versie.

11. Hoe u contact met ons kunt opnemen
Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

XO Tech Media BV (h.o.d.n. Seats United)
PO Box 14639
1001 LC Amsterdam, Nederland
E-mail: info at SeatsUnited.com

©2018 XO Tech Media BV. Alle rechten voorbehouden.
Bewerkersovereenkomst /Verwerkersovereenkomst XO Tech Media - Horecagelegenheid

De Algemene Voorwaarden van XO Tech Media BV h.o.d.n. Seats United zijn van toepassing op deze bewerkersovereenkomst / verwerkersovereenkomst voor de aangesloten horecagelegenheden. Die bepalingen zijn samen van toepassing vanaf uw registratie.

Lees ze grondig door. Deze bepalingen zijn bindend zodra u onze diensten gebruikt. Wij zijn - vanwege het uitvoeren van deze Overeenkomst én met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij hierbij zullen Verwerken - aan te merken als “Verwerker” en U als “Verantwoordelijke”.

Indien u een restauranthouder (opdrachtgever/Verantwoordelijke) bent die reserveringen aanvaardt via Seats United (Verwerker) de Website en/of het CMS gebruikt, komen partijen aanvullend het volgende overeen:

Let op: Indien u niet akkoord gaat met alle of enkele voorwaarden moet u onze diensten niet gebruiken.

Overwegingen:
 • Dat opdrachtgever/Verantwoordelijke gebruik wenst te maken van de diensten van Seats United(verwerker);
 • Dat Seats United(Verwerker)een online service ter beschikking stelt, die het via www. SeatsUnited.com (online platform) en www. cms.seatsunited.com (CMS) mogelijk maakt voor derden een het restaurant online te promoten, real-time reserveringssysteem en CRM data te beheren en te onderhouden. Wij Verwerken daarbij de persoonsgegevens die vermeld staan in de hieronder beschreven ‘persoonsgegevens’;
Opdracht en financiële afspraken:

 1. Seats United(Verwerker) draagt zorg voor het aanmaken van het restaurant account voor toegang tot het CMS met Hospitality modules en het online platform. Onze werkzaamheden zullen worden verricht op basis van de door u verstrekte gegevens. Voor het gebruik van CMS Hospitality modules, genereren/beheren/verwerken van reserveringen alsmede het online profiel zijn geen kosten verbonden.
 2. Opdrachtgever/Verantwoordelijke wenst t.b.v. het professioneel genereren, beheren en verwerken van reserveringen en database gebruik te maken het CMS met Hospitality modules en online profiel.
  Onder deze voorwaarden valt het gebruik en modulaire updates aan het CMS alsmede het gebruik van het online profiel. Wanneer opdrachtgever(Verantwoordelijke) besluit te stoppen met het CMS en online profiel dan vervalt deze gebruikersovereenkomst per direct.
Overige afspraken:

 • Seats United(Verwerker) draagt enkel zorg voor aanvullende optionele betaalde diensten zoals ontwikkeling/hosting van een website te beheren via uw CMS, na separate overeenkomst tussen Opdrachtgever/Verantwoordelijke en Seats United(Verwerker). Hiertoe sluiten opdrachtgevers, na separate overeenkomst, een betaald abonnement af via XO tech media BV (via Shop van Alles BV h.o.d.n. e-machine);

 • Seats United(verwerker) draagt enkel zorg voor optionele aanvullende betaalde diensten zoals API koppelingen van uw huidige kassa/back-office systemen, na separate overeenkomst tussen Opdrachtgever/Verantwoordelijke en Seats United(Verwerker);
 • Seats United(Verwerker) draagt enkel zorg voor optionele aanvullende betaalde diensten zoals oa. inlezen van uw huidige data, SMS diensten, opmaken van templates ten behoeve van mailmarketing, na separate overeenkomst tussen Opdrachtgever/Verantwoordelijke en Seats United(Verwerker);
 • Het Hospitality CMS en overige scripts, is eigendom van Seats United(Verwerker)/ XO tech media BV; 

 • Opdrachtgever/Verantwoordelijke heeft de datarechten over de gegenereerde url’s met betrekking tot haar bezoekers (gebruikersrechten) en de data welke daaraan wordt toegewezen; 
 

 • Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en vangt aan op de dag van akkoord gaan/ registratie. Deze Overeenkomst is aangegaan tot wederzijdse opzegging. Opdrachtgever/Verantwoordelijke is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, doch met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
Persoonsgegevens

1. Verwerking
1.1 Wij Verwerken de Persoonsgegevens uitsluitend op de manier die Wij met U hebben afgesproken. Dit Verwerken doen Wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze Overeenkomst. De Verwerking vindt plaats volgens Uw schriftelijke instructies, tenzij Wij op grond van de wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen. Indien een instructie, naar onze mening, een inbreuk maakt op de AVG stellen wij U daarvan onmiddellijk in kennis.

1.2 De Verwerking vindt plaats onder Uw verantwoordelijkheid. Wij hebben geen zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en nemen geen beslissingen over zaken als het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor u verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden. U moet er voor zorgen dat U het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld. De zeggenschap over de Persoonsgegevens berust nooit bij Ons. Als Wij een zelfstandige verplichting mochten hebben op basis van wettelijke voorschriften met betrekking tot Verwerking van Persoonsgegevens, dan leven Wij deze verplichtingen na.

1.3 U bent wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient u vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat Wij voldoen aan de op ons als Verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens.

1.4 Wij zorgen ervoor dat alleen Onze Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens. De uitzondering hierop is opgenomen in artikel 1.5. Wij beperken de toegang tot Medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot Persoonsgegevens die deze Medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er bovendien voor dat de Medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met Persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.

1.5 Wij kunnen andere verwerkers (Sub-verwerkers), waaronder Media Artists BV / Shop van Alles BV (h.o.d.n. e-machine), Icepay, Amazon Web Services inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit deze overeenkomst, bijvoorbeeld als deze Sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Wij niet beschikken. Als het inschakelen van Sub-Verwerkers tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaan Verwerken dan zullen wij die Sub-Verwerkers (schriftelijk) de verplichtingen uit deze Overeenkomst opleggen. Met akkoord gaan van deze Overeenkomst geeft u toestemming voor het inschakelen van de Sub-Verwerkers. Voor het inschakelen van overige Sub-Verwerkers vragen Wij eerst om Uw toestemming. U kunt toestemming weigeren maar dit kan in sommige gevallen betekenen dat Wij deze overeenkomst moeten beëindigen. Of een opdracht om deze reden moet worden beëindigd, is ter uitsluitende beoordeling aan Ons.

1.6 Voor zover mogelijk verlenen Wij U bijstand bij het vervullen van Uw verplichtingen om verzoeken om uitoefening van rechten van Betrokkenen af te handelen. Als Wij (rechtstreeks) verzoeken ontvangen van Betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens), dan zenden Wij deze verzoeken door naar U. U handelt deze verzoeken zelf af, waarbij Wij U natuurlijk behulpzaam kunnen zijn als Wij in het kader van deze Overeenkomst toegang hebben tot deze Persoonsgegevens. Hiervoor kunnen wij kosten in rekening brengen.

1.7 Wij zullen de Persoonsgegevens alleen Verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij Wij hierover met U andere afspraken hebben gemaakt.

1.8 Als Wij een verzoek krijgen om Persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen Wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordelen Wij eerst of Wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat Wij op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen Wij U op de hoogte van het verzoek. Wij proberen dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor U mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de Persoonsgegevens in te stellen. Als Wij U op de hoogte mogen stellen dan zullen Wij ook met U overleggen over de wijze waarop en welke gegevens Wij ter beschikking zullen stellen.

2. Beveiligingsmaatregelen
2.1 Wij hebben de benodigde beveiligingsmaatregelen genomen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.
2.2 U heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Wij hebben genomen en bent van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de Verwerking.
2.3 Wij informeren U als een van de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigt.
2.4 Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen. Als U de wijze waarop Wij de beveiligingsmaatregelen naleven wilt laten inspecteren, dan kunt U hiertoe een verzoek aan Ons doen. Wij zullen hierover Gezamenlijk met U afspraken maken. De kosten van een inspectie zijn voor Uw rekening. U stelt aan Ons een kopie van het inspectierapport ter beschikking.

3. Datalekken
3.1 Als er sprake is van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) dan stellen Wij U daarvan op de hoogte. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit hebben ontdekt, of zo snel mogelijk nadat wij daarover door Onze (Sub-)verwerkers zijn geïnformeerd. Wij zullen U daarbij voorzien van de informatie die U redelijkerwijs nodig heeft om - indien nodig - een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de Betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. wij zenden de melding van onze Sub-bewerker aan u door. Ook van de door Ons, of onze Sub-bewerker, naar aanleiding van het Datalek genomen maatregelen houden Wij U op de hoogte.
3.2 De melding van beveiligingslek en/of een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd Uw eigen verantwoordelijkheid.
3.3 Het (bij)houden van een register van Datalekken is altijd Uw eigen verantwoordelijkheid.

4. Geheimhoudingsplicht
4.1 Wij houden de van u verkregen Persoonsgegevens geheim en verplichten Onze Medewerkers en eventuele Sub-verwerkers ook tot geheimhouding.

5. Aansprakelijkheid
5.1 U staat er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n).
5.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door U niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. U vrijwaart ons ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die Wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Ons worden opgelegd ten gevolge van Uw handelen.
5.3 De in deze Overeenkomst en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van Onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze Overeenkomst, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.

6. Overdraagbaarheid Overeenkomst
6.1 Het is voor U en Ons, behalve als Wij Gezamenlijk schriftelijke anders afspreken, niet toegestaan om deze Overeenkomst en de rechten en de plichten die samenhangen met deze Overeenkomst over te dragen aan een ander.

7. Beëindiging en teruggave / vernietiging Persoonsgegevens
7.1 Als de Onderliggende opdracht wordt beëindigd dan zullen Wij de door U aan Ons verstrekte Persoonsgegevens aan U terug overdragen of – als U Ons daarom verzoekt – vernietigen. Wij zullen uitsluitend een kopie van de Persoonsgegevens bewaren als Wij hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving verplicht zijn.
7.2 De kosten van het verzamelen en overdragen van Persoonsgegevens bij het eindigen van deze Overeenkomst zijn voor Uw rekening. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de Persoonsgegevens. Als U daarom vraagt dan geven Wij U vooraf een kosteninschatting.

8. Aanvullingen en wijziging Overeenkomst
8.1 Aanvullingen en wijzigingen op deze Overeenkomst zijn alleen geldig als ze op schrift zijn gesteld. Onder “schriftelijk” worden ook wijzigingen begrepen die per e-mail zijn gecommuniceerd, gevolgd door een akkoord per e-mail van de andere partij.
8.2 Een wijziging in de verwerkte Persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de privacyregelgeving of uw eisen kan aanleiding zijn om deze Overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Indien dit leidt tot significante aanpassingen in de onderliggende opdracht, of wanneer Wij niet kunnen voorzien in een passend niveau van bescherming, kan dit voor Ons reden zijn om de Onderliggende opdracht te beëindigen.

9. Slotbepalingen
9.1 Op Uw verzoek stellen Wij U alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in deze Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen. De kosten van dergelijke verzoeken, audits of inspecties zijn voor Uw rekening. Ook eventuele audits bij Onze Sub-bewerkers zijn voor Uw rekening.
9.2 Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.
9.3 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst.
9.4 Deze Overeenkomst is hoger in rang dan andere door Ons met U gesloten overeenkomsten. Als U enkel de algemene voorwaarden gebruikt dan zijn deze niet van toepassing op deze Overeenkomst. De bepalingen uit deze Overeenkomst gaan boven de bepalingen in Onze algemene voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene voorwaarden wordt verwezen.
9.5 Als één of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze Overeenkomst. Wij treden dan met U in overleg om Gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.